Søk på skrim.no:
Viktige telefoner:
Vakttelefon ØPD:
Vakttelefon SVA:
Brøyting Skrim Syd:
Brøyting Skrim Nord:
35 96 72 20
94 16 01 15
91 14 88 77
97 59 41 79
Skrim Hytteservice

Hytteeierne og grunneierne har sammen etablert Skrim Hytteservice, for å sikre driften av Skrim i fremtiden. Skrim Hytteservice (SH) har som viktigste oppgaver å drifte infrastrukturen på Skrim. Sommer- og vintervedlikehold av veier er det største utgiftsposten, mens kjøring av skiløyper er den nest viktigste aktiviteten SH tar ansvar for.  Ved siden av drift av infrastruktur er informasjon til hytteeiere og dagsbesøkende en viktig oppgave for SH

Skrim Hytteservice har et styre bestående av 3 personer:

Håvard Omholt, som representerer Digerhaugveien er leder
Vidar Rui, som representerer Skrimveien
Henning Pedersen, som representerer Støleveiene.

Daglig leder er Sigurd Ole Ruud.

Adresse:
C/o Sigurd Ole Ruud, Vestsideveien 795, 3646 Hvittingfoss
Telefon: 90 55 17 88
Epost: soleruud@online.no

Veivedlikehold
SH har inngått kontrakter om brøyting og strøing av veier som innebærer følgende:

  • Alle veier skal være fremkommelige kl. 10.00 i uken og kl 09.00 i helgene og i jule-, vinter og påskeferiene.  Alle veier skal være fremkommelige kl 18.00 hver kveld. Det betyr at man ikke kan påregne at veiene brøytes eller gruses på kveld eller natt.
  • Alle som kjører til Skrim må være klar over at selv om vi har et ganske strengt regime for brøyting og strøing, så kan fremkommeligheten være redusert enkelte ganger. Dette gjelder særlig når det snør mye og ved "0-føre". Avtalene SH har inngått med brøyterne innebærer ikke at de skal ha kapasitet til å holde veien helt frie for snø når det snør tungt. Brukerne av veiene må også være klar over at det kan være glatt når det snør, og at det ikke er mulig å stø når det snør. Hurtigkjettinger eller lignende bør derfor være standardutrusting på bilene til hytteeiere på Skrim.
  • Spørsmål om brøyting kan stilles til Sigvart Røsholt Pedersen (91148877) for Skrimveien, Grasdalen og Velelidveien, og Ivar Arneberg (97594179) for Digerhaugveien og Støleveien.

Løypekjøring
Kjøring med løypemaskin

Skrim Hytteeierforening (SHF) har inngått en avtale med en lokal entreprenør om kjøring av løyper. Avtalen innebærer at løypemaskinen skal stå på Skrim, og at løypekjøringen her skal prioriteres. SHF betaler etter medgått tid. Løypekjøring er kostbart, men SHF prioriterer gode løyper høyt. Det kjøres normalt som følger i perioden jul til påske:

  • Hver helg kjøres hele Krokvannsløypa, Jotene og løypa til Vesle Stølevann og Dulpeknatten (ca 15 km).
  • I alle ferier kjøres alle løyper etter hvert snøfall
  • Løypemeldinger oppdateres hver onsdag kveld om vinteren på Skrim.no.

Kjøring med snøscooter
Tønsberg og Omegn Turistforening gjør en dugnadsbasert kjempejobb for å holde snøscooterløypene oppe. De kjører i utgangspunktet etter samme kjøreplan som SH. Besøk deres nettsider på www.tot.no
  

Krav om serviceavgift for 2015 til Skrim Hytteservice er sendt ut til hytteeierne.

Fakturaen er på 1900 kr og skal dekke Skrim Hytteservices sine kostnader i 2015. Budsjettet for 2015 er ikke styrebehandlet ennå. Pengene brukes mer eller mindre på samme måte fra år til år. Inntil budsjetet for 2015 er klart vises her budsjettet for 2013:

 

Inntekter

 

 

 

Årsavgifter for hytteeiere

1 085 500

 

Bompenger

   340 000

 

Sum inntekter

1 425 500

 

 

 

Kostnader

 

 

 

Vintervedlikehold

368 750

 

Sommervedlikehold

250 000

 

Leie til veiene som sikrer utbedringer og reasfaltering

175 700

 

Utgifter i forbindelse med bommer (ikke renter)

135 000

 

Støtte til  hytteeierforeningens løypekjøring

275 000

 

Administrasjon,regnskap , revisjon, informasjon, forsikringer porto etc

146 369

 

Netto  finanskostnader

5 000

 

Sum kostnader

1 410 819

 

 

 

 

Overskudd

14 682

 

 

 

 

I forhold til regnskapet for 2011 er inntektssiden fra årskort og bompenger økt med 33 000.  Som følge av automatbommen på Skrimveien er  budsjetterte inntekter fra dagsbesøkende økt til 340 000 kr som er mer enn noen sinne.

 

Kostnadssiden er økt med 75 000.  Vintervedlikeholdet er redusert noe pga at brøytingen av p-plasser og stikkveier langs Skrimveien, Velidveien og Hagaåsen nå er overtatt av grunneierne.  På denne måten blir alle hytteeiere behandlet likt . Administrasjonskostnaden er redusert som følge av at innføringsfasen knyttet til automatbommen på Skrimveien er over, og mer over i en driftsfase.   Det er lagt opp til investering i tilsvarende bom langs Digerhaugveien.  Dette inmnbærer en økning i avdragskostnadene.   Leiekostnadene har økt betydelig  primært pga. økt leie til AL Skrimveien, slik at de skal være i stand til å reasfaltere Skrimveien om noen år.  Dette oppfattes som viktig for alle hytteeiere på Skrim. Dagsturistene betyr mye for driften av veier og løyper på Skrim. Vintersessongen er viktig for inntektssiden fordi Skrim tilbyr gode skiløyper.  Skrimveien er den viktigste veien vinterstid fordi den har en parkeringsplass som tåler flere hundrede biler på en gang.   Derfor ytes det også støtte til hytteeierforeningens arbeid med skiløyper. Uten gode skiløyper får vi langt færre betalende dagsturister på besøk, og tilbudet til hytteeierne vil bli dårligere og dyrere.

Årsmøte 2014

Årsmøtet ble avholdt 27 mai 2014. Her finner dere:

  1. Protokoll fra årsmøtet.
  2. Valkomiteens innstilling
  3. Regnskap  for 2013 med årsmelding og revisorerklæring
Les mer her

Kun en hytteeier av gangen!

Vi har observert at noen hytteeiere slipper inn flere biler på sitt adgangskort. Dette er nå umuligjort ved at det er lagt inn en sperre på kortet som gjør det umulig å dra kortet flere ganger etter hverandre.
Les mer her

Ekstrakort /erstatningskort til bommen - årskort til håndverkere

Dersom man mister kortet sitt kan man få nytt kort for kr 400.  Kort nr 2 koster 300 kr. Kort nr 3 krever innbetaling av full årsavgift og et depositum på kr 500.

Håndverkere kan kjøpe årskort for full årsavgift + 500 kr i depositum.

Kort bestilles her.

Kort som bli meldt savnet blir deaktivert slik at de ikke virker i bommen.

Les mer her
Annonser
Sparebank 1
Gjermundsen
Middagslia Hyttegrend - Høystandardtomter for salg
Skrim.no ble sist oppdatert:11.02.2016

Copyright © 2012 Skrim.no | Webdesign av Norgesdesign.no